گزارش بازگشایی پاکت های مزایده واگذاری رستوران بوفه سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

گزارش بازگشایی پاکت های مزایده واگذاری رستوران بوفه سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

نظرات