روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده فروش آپارتمانهای تحت مالکیت شهرداری رامسر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده فروش آپارتمانهای تحت مالکیت شهرداری رامسر


شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند دوم  مصوبه شماره ۲۲۰ ، بند یک مصوبه ۳۹۸ مورخ ۹۶/۳/۱۰، بند یک مصوبه ۴۰۶ مورخ ۹۶/۴/۲۸، بند یک مصوبه شماره ۳۷۵ مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۹۶/۸/۵و بند چهارم مصوبه شماره ۸۲ مورخ ۹۷/۷/۴ نسبت به فروش آپارتمانهای تحت مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید.


۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۹/۲۷ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست ۵% مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۹/۲۸ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.قدرت اله شاهمنصوریان

سرپرست شهرداری رامسر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

منبع خبر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

    نظرات