انتشار دومین شماره از فصلنامه تخصصی (معماری و شهرسازی) خط معمار

انتشار دومین شماره از فصلنامه تخصصی (معماری و شهرسازی) خط معمار


دومین شماره از فصلنامه تخصصی (معماری و شهرسازی) خط معمار منتشر شد.
مجله خط معمار با شماره امتیاز 80634 به صورت فصلنامه منتشر شده و به طور متمرکز در حوزه مسکن ،معماری و شهرسازی فعالیت می کند .
صاحب امتیاز:مهندس مهدی باوقا زعیمی
دبیر علمی:مهندس فاطمه جعفری
سال اول ، شماره دو ، پاییز 1397
در این شماره چه می خوانیم ؟
• باب اول :سرا (مسکن کم مصرف)
- سخن آغازین /حجت قائدی
- انرژی و ساختمان ارتباطی ناگسستنی / شورای علمی
-انرژی خورشیدی منبعی بی پایان برای تامین انرژی/ فاطمه جعفری
-بادی که در خانه گم شد / مهدی باوقار زعیمی
-سایبان ،سایه اندای برای کاهش انرژی مصرف / فاطمه جعفری ،مهدی باوقار زعیمی
- تأملی بر مدرنیته و مصرف گرایی با نگاه منشور آتن / مهدی جعفری
-نقش سایه در سرزمین گرم و مرطوب/ رحمت الله گندمکار طهرانی
-پنکه تکنولوژی فراموش شده در کاهش مصرف انرژی الکتریکی / حجت قائدی
- گفتگو / سید مجید مفیدی
- نگاهی بر نمونه مسکن های کم مصرف / شورای علمی
• باب دوم : مهراز
- یک مهراز (آرش غلامعلی طهرانی - ARASH G TEHRANI) / شورای علمی
- نوین مهراز - (نرم افزار (HOME STYLER/ مصطفی شاکری
- چیستی در مهراز - بستکیه میراث معماری بستکی / عبدالکریم قائدی

 

    نظرات