ارزیابی و مقایسه روش‌های آماری رگرسیون لجستیک و مدل وزن واقعه در تهیه نقشه پتانسیل آب‌های زیرزمینی (منطقه موردمطالعه: شهرستان نهاوند)

ارزیابی و مقایسه روش‌های آماری رگرسیون لجستیک و مدل وزن واقعه در تهیه نقشه پتانسیل آب‌های زیرزمینی (منطقه موردمطالعه: شهرستان نهاوند)


حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

امروزه تامین آب به‌منظور تحقق اهداف توسعه پایدار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌ها در اکثر کشورهای جهان است. به همین دلیل تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی، از ابزارهای مهم در حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب به شمار می‌رود. هدف از انجام این تحقیق تهیه نقشه پتانسیل چشمه‌های آب زیرزمینی در شهرستان نهاوند، استان همدان با استفاده از مدل وزن واقعه و ترکیب مدل وزن واقعه با رگرسیون لجستیک می‌باشد. بدین منظور لایه‌های اطلاعاتی زاویه شیب، جهت شیب، طول شیب، طبقه ارتفاعی، انحنای سطح، انحنای آبراهه، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص توان آبراهه، فاصله از گسل، تراکم گسل، فاصله از آبراهه، تراکم زهکشی، سنگ‌شناسی و کاربری اراضی به‌عنوان عوامل موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی شناسایی و در نرم‌افزار ArcGIS رقومی و تهیه شد. پس از تهیه‌ی نقشه‌ی پتانسیل آب‌های زیرزمینی با این سه روش، جهت ارزیابی نتایج از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) استفاده‌شده است. از ۲۷۳ چشمه معرفی‌شده در این تحقیق، ۱۹۱ چشمه (هفتاد درصد) جهت تهیه‌ی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی و ۸۲ چشمه ( سی درصد) جهت ارزیابی مدل مورداستفاده قرار گرفت. سطح زیر منحنی (AUC) به‌دست‌آمده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی، نشان‌دهنده‌ی دقت ۸۰.۴ درصد برای مدل وزن واقعه و دقت ۸۲.۵ درصد برای مدل ترکیبی وزن واقعه-رگرسیون لجستیک برآورد گردید.

واژگان کلیدی
پتانسیل آب زیرزمینی، مدل وزن واقعه، مدل رگرسیون لجستیک، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

***

ارائه دهنده: آقای مهندس مسعود سلطانی ربیع، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد راهنما: آقای دکتر فرید کریمی پور، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری
استاد ممتحن: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی حسنلو، استادیار رشته مهندسی عمران

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات