جلسه با معماران تجربی...

جلسه با معماران تجربی...

جلسه مشترک سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس ...فنی و حرفه ای و معماران تجربی جهت آموزش معماران تجربی در پایه های مختلف.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

منبع خبر

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

نظرات