پایان کار ساختمان مشروط به گواهینامه واکنش در ...

به ساختمانهایی که جهت محصولات نمای خارجی ساختمان گواهینامه واکنش در برابر آتش نداشته باشند پایان کار داده نمی شود. ...

ادامه خبر