افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات صندوق یکم در بافت ...

هوشنگ عشایری در نشست خبری برنامه ملی بازآفرینی شهری گفت: ۶۶ هزار هکتار اراضی شهری در ۵۲۳ شهر با جمعیتی ...

ادامه خبر