هزینه مسکن در سبد بعضی خانوارها به ۸۰درصد ...

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در بعضی نقاط و بافتهای کلانشهرها، مسکن ۸۰ درصد هزینه خانوار را به ...

ادامه خبر