تکمیل کانکس های قصر شیرین تا ده روز ...

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: تا ۱۰ روز آینده تمام ۳۰۰ کانکس مورد نیاز در حوزه قصرشیرین برای اسکان ...

ادامه خبر