نباید به جامعه ناامیدی از بهبود را تزریق ...

بنانیوز-حدود انتقاد به مسئولین مدیریت شرایط اضطراری روشن کنیم. نباید به جامعه ناامیدی از بهبود را تزریق کنیم. هفته دوم ...

ادامه خبر