فهرست شرکت شهر ارومیه
شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

باربددژ آذربایجانباربددژ آذربایجان

باربددژ آذربایجان

باربددژ آذربایجان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

بارژبارژ

بارژ

بارژ یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

صدر آب نیروصدر آب نیرو

صدر آب نیرو

صدر آب نیرو یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

آباد اندیشه ارومیهآباد اندیشه ارومیه

آباد اندیشه ارومیه

آباد اندیشه ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

ستون قید ارومیه ستون قید ارومیه

ستون قید ارومیه

ستون قید ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

طره افشان ارومیهطره افشان ارومیه

طره افشان ارومیه

طره افشان ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

یلدزیلدز

یلدز

یلدز یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

فرملاتفرملات

فرملات

فرملات یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

آرکاداشآرکاداش

آرکاداش

آرکاداش یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پایدارسازان افشارپایدارسازان افشار

پایدارسازان افشار

پایدارسازان افشار یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

فرو آب ارومیهفرو آب ارومیه

فرو آب ارومیه

فرو آب ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

فروز آب ارومیهفروز آب ارومیه

فروز آب ارومیه

فروز آب ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد