انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد