اطلاعیه مهماطلاعیه مهم؛

اعضای محترم
درصورت عدم همکاری دستگاه های اجرایی درخصوص اجرای بخشنامه نرخ ارز (برای پیمان های فاقد تعدیل) مراتب با نامه به دبیرخانه ارسال تا پیگیری های لازم انجام گردد.

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات