شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در تاریخ ۳/۳/۷۲به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وشهرهای قلمرو فعالیت شرکت با تعداد ۲۵۴۵۸۱مشترک آب وتعداد ۱۷۵۰۶۵واحد فاضلاب بوده ودر قالب ۵شهرستان و۲۶شهر تحت پوشش ، مدیریت می شود.

مجوز تأسيس: قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب ۱۳۶۹می باشد.