شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستايي

مصوب ۱۲ آذرماه۱۳۷۴
ماده ۱- از تاریخ تصویب اين قانون به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود به منظور نگهداري، بهره برداري، توسعه ، بازسازي ، مرمت و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين آب آشاميدني روستاها اعم از تصفيه خانه ، خطوط انتقال، مخازن ، سيستمهاي کنترل و دفع بهداشتي فاضلاب ، شرکتي در هر استان تشكيل دهد. اين شركتها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و اين قانون اداره خواهد شد.

توضیح : نظارت و هماهنگی امور ستادي طبق اساسنامه ۸۱ با وزارت نيرو مي باشد .

تبصره- جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راه اندازی و تقويت اين شركتها ، تأسيسات ، ماشين آلات و ديگر اموال مورد نياز ، وسايل لازم را به قيمت ارزش دفتري از اموال موجود خود به شركتهاي مذكور واگذار نمايد.

ماده ۲- مشترکین موظف به پرداخت آب بها جهت تأمین هزينه هاي نگهداري فعاليتهاي موضوع اين قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترميم ، توسعه ، نگهداري و ايجاد شبکه هاي آبرساني روستاها را كه در بودجه هاي سالانه منظور مي نمايد در اختيار شركتهاي مذكور قرار دهد.

تبصره ۱- جهاد سازندگی مکلف است نیروهاي مورد نياز اين شرکتها را از پرسنل جهاد سازندگي تأمين نمايد.

تبصره ۲- شرکت های موضوع این قانون غيرانتفاعي بوده و از پرداخت ماليات و عوارض معاف خواهند بود .

ماده ۳- شرکت هر استان، می تواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستاهاي تحت پوشش، وجود پروژه هاي خاص و حوزه عمل در هر يک از شهرستانهاي تابع استان كه لازم بداند با تصويب مجمع عمومي مبادرت به ايجاد شعبه يا شركت نمايد.

مسئولیت حفظ و نگهداری شبکه هاي آبرساني روستاها تا زماني که تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند كماكان به عهده وزارت جهاد سازندگي مي باشد.

ماده ۴- وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تشكيل شركتهاي مورد نظر در مركز و مراكز استانها اقدام نمايد.

ماده ۵- اساسنامه این شرکتها حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستايي