احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانهای فنی در صنعت ساختمان

ادامه خبر
آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ادامه خبر
بیمه اعضای سازمان

بیمه اعضای سازمان

نهایی شدن اجرای بیمه اعضای سازمان توسط سازمان تامین اجتماعی کل کشور

ادامه خبر
عقد قرارداد با آزمایشگاه سینا

عقد قرارداد با آزمایشگاه سینا

عقد قرارداد با آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا طی توافقات صورت گرفته با آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا ،اعضای محترم سازمان میتوانند با ارائه ...

ادامه خبر
دوره آموزشی

دوره آموزشی

برگزاری سمینار (( برای چه ایده ای ساخته شده ایم )) و (( مدل های خلق ثروت )) از سوی ...

ادامه خبر
عدم برگزاری انتخابات استانها

عدم برگزاری انتخابات استانها

پیگیری درخصوص عدم برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان استانها

ادامه خبر