احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانها

احیای حضور کاردانهای فنی در صنعت ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن می باشد

      نظرات