اولین جلسه شورای رابط...

اولین جلسه شورای رابط...

بنام خدا

بنا به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس:

اولین جلسه شورای رابط با ترکیب تازه اعضای هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی استان فارس در محل سازمان نظام کاردانی برقرار شد.

این جلسه  ساعت ده صبح مورخه ۹-۱۰-۹۷ با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی آقای مهندس علوی زاده -آقای مهندس احمدی و نمایندگان

سازمان نظام کاردانی آقای مهندس سید محی الدین غازی ریاست سازمان -آقای مهندس بهزاد زارع نائب رییس با منشی گری آقای مهندس حمید

بوستانی و با حضور مسئول روابط عمومی سازمان آقای مهندس رستگار کشکولی تشکیل گردید.

این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات کاردانها ازجمله سیستم ارجاع در شیراز و شهرستانها -بکار گیری کاردانهای تاسیسات مکانیکی و برقی

در ساختمان سازی -بکارگیری کاردانهای نقشه برداری و شهرسازی در روستاها و شهرهای کوچک و سایر موارد مشابه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

منبع خبر

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

نظرات