برگزاری جلسه سازگاری باکم آبی

جلسه سازگاری باکم آبی استان باحضوراعضاکارگروه وبه ریاست مهندس عباس سارانی معاون حفاظت وبهره برداری آب منطقه ای درسالن کنفرانس شرکت برگزارگردید.

دراین جلسه اعضانقطه نظرات خودرادرخصوص برنامه های تامین آب میان مدت وبلندمدت استان درراستای مصوبات شورای سازگاری باکم آبی کشوراعلام نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات