برگزاری جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب وسازگاری باکم آبی استان

شورای حفاظت ازمنابع آب به ریاست استاندارسیستان وبلوچستان تشکیل جلسه داد

درابتدای این جلسه مهندس عباس سارانی معاونت حفاظت وبهره برداری شرکت گزارشی ازوضعیت منابع استان،میزان آب سدهاومیزان پیشرفت پروژه تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ارائه نمود.

درادامه مدیران شرکتهای آبفا،آبفای روستایی،منابع طبیعی وجهادکشاورزی مباحث مربوط به حوزه مسئولیت خودارائه نمودند.

درپایان مهندس سیددانیال محبی استاندار ضرورت باورپذیرکردن مسئله کم آبی برای مردم،توجه به داده های علمی وانجام مطالعات دقیق به همراه مستندسازی راازاولویتهای مدیریت منابع آب اعلام کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات