افتتاحیه طرح دانش آموزی داناب دراستان سیستان وبلوچستان

این مراسم باحضورمعاونت امورعمرانی استاندار،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ،مدیرکل آموزش وپرورش استان،ریاست جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح ودیگرمدعوین برگزارشد.

مهندس اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ضمن تشکرازهمکاری اداره کل آموزش وپرورش برای همکاری درانجام واجرای طرح داناب میزان اضافه برداشت ازمنابع آب زیرزمینی را۶۰۰میلیون مترمکعب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت:دانش آموزان بهترین سفیران آب درخانواده هاهستند.

مهندس نخعی مدیرکل آموزش وپرورش استان نیزدرابتدای مراسم ضمن تقدیرازمجریان طرح داناب ،آب رامهمترین سرمایه بشری دانست.

دکترباقرکردمعاونت امورعمرانی استانداردراین مراسم گفت:اجرای طرح داناب دراستان سیستان وبلوچستان که استانی خشک وکم آب می باشدامری میمون ومبارک است.

گفتنی است طرح ملی دانش آموزی نجات آب که به اختصارازآن به عنوان ((داناب))یادمی شودبراساس ایده علمی برگرفته ازمطالعات جامع پیرامون طرح های فرهنگی وآموزشی به اجرادرمی آید.

دراین طرح جامع که جامعه مخاطب آن ۸۷هزارازدانش آموزان دوره متوسط اول استان می باشدقراراست مسائل وچالشهای اصلی حوزه آب اعم ازمسائل ارزشی پیرامون آب،مسائل کمی ،کیفی ،بحث آب مجازی ،ارزش ذاتی واقتصادی آب درروندی نظام مندموردبررسی قرارمی گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات