واحد های گازی نیروگاه تبریز و صوفیان قابلیت خود راه اندازی دارند. 

تست واحد G۱۱ نیروگاه تبریز و نیروگاه صوفیان بر اساس ...

واحد های گازی نیروگاه تبریز و صوفیان قابلیت خود راه اندازی دارند. تست واحد G۱۱ نیروگاه تبریز و نیروگاه صوفیان بر اساس ...

واحد های گازی نیروگاه تبریز و صوفیان قابلیت خود راه اندازی دارند.

تست واحد G۱۱ نیروگاه تبریز و نیروگاه صوفیان بر اساس الزامات روش اجرایی آزمون خود راه اندازی نیروگاه های حرارتی و برق آبی ، با نظارت نمایندگان معاونت راهبری شبکه برق کشور به انجام رسید و برقراری قابلیت خود      راه اندازی در واحدهای نیروگاه های تبریز و صوفیان مورد تایید قرار گرفت.

نیروگاه تبریز با دو واحد گازی هر کدام به ظرفیت ۳۲MW و نیروگاه صوفیان با ۴ واحد گازی هر کدام به ظرفیت ۲۵MW نقش مهم و اساسی در تولید برق و تامین ولتاژ شبکه دارد که با قابلیت خود راه اندازی ، اهمیت این واحدها به چندین برابر خواهد رسید و نقش بسیار سازنده ای در راه اندازی واحدهای حرارتی منطقه در حالت خاموشی شبکه خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

    شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات