توزیع و پخش نمک بین مدارس سطح شهر بیجار جهت نمک پاشی در محیط آموزشگاه ها

توزیع و پخش نمک بین مدارس سطح شهر بیجار جهت نمک پاشی در محیط آموزشگاه ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری بیجار، به منظور مقابله با یخ زدگی ورودی و محوطه مدارس تعداد ی کیسه نمک جهت نمک پاشی در روزهای یخبندان بین  مدارس سطح شهر بیجار  توزیع شد.