تصاویری از پاکسازی و برف روبی بلوار امام و نمک پاشی معابر سطح شهر

تصاویری از پاکسازی و برف روبی بلوار امام و نمک پاشی معابر سطح شهر