تصاویری از برف روبی و شن پاشی معابر و خیابان ها توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری

تصاویری از برف روبی و شن پاشی معابر و خیابان ها توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری