نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن،شهرسازی و باز آفرینی شهری

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن،شهرسازی و باز آفرینی شهری

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن،شهرسازی و باز آفرینی شهری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات