انتصاب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان
  
  https://www.doe.ir/Portal/home/?news/۱۹۶۲۱۰/۸۹۰۱۴۸/۹۵۱۴۱۵/D۹۸۵D۸AFDB۸CD۸B۱DAA۹D۹۸۴-

انتصاب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان https://www.doe.ir/Portal/home/?news/۱۹۶۲۱۰/۸۹۰۱۴۸/۹۵۱۴۱۵/D۹۸۵D۸AFDB۸CD۸B۱DAA۹D۹۸۴-

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات