بازگشت دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار سراسری تولید

بازگشت دوباره واحد شماره ۴ گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار سراسری تولید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات