برگزاری دوره آموزشی موفقیت ۳۶۰ درجه کسب و کار در س ...

برگزاری دوره آموزشی موفقیت ۳۶۰ درجه کسب و کار در س ...

برگزاری دوره موفقیت ۳۶۰ درجه کسب و کار در سازمانها

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

منبع خبر

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات