آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بوئین زهرا

“آگهی مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری”

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه/مزایده/مشارکت و سرمایه گذاری عمومی انجام دهد.

(تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ )

ردیف

عنوان

سپرده شرکت  در مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری

نوبت آگهی

نوبت اول

تجدید

۱

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

مطابق اسناد

×

۲

مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بوئین زهرا

مطابق اسناد

×

۳

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان امام علی “ع” شهر بوئین زهرا

۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰

×

۴

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر بوئین زهرا

۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰

×

۵

مناقصه خرید و پخش آسفالت سطح شهر بوئین زهرا

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

×

از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل، ظرف مدت حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه/مزایده/مشارکت و سرمایه گذاری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

  • هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری مندرج است.
  • ارائه سپرده شرکت در مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری بصورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به شرح جدول بالا.
  • هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه/مزایده/سرمایه گذاری حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

    حسین غیاثوند-شهردار بوئین زهرا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بوئین زهرا

منبع خبر

شهرداری بوئین زهرا

شهرداری بوئین زهرا

شهرداری بوئین زهرا یک شهرداری در شهر بوئین زهرا می باشد

    نظرات