ادامه روند عملیات برف روبی و نمک پاشی تمامی معابر اصلی و فرعی سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان

ادامه روند عملیات برف روبی و نمک پاشی تمامی معابر اصلی و فرعی سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان