آغاز عملیات برف روبی و پاکسازی معابر و خیابان های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری

آغاز عملیات برف روبی و پاکسازی معابر و خیابان های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری