رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان اسکو

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات