فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور

فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور


حسب تکلیف ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور (مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱)، فهرست تولیدات و خدمات داخلی با همکاری انجمن ها و تشکل های مربوط برای بار دوم در سال جاری به روز رسانی شده است. جهت دریافت فرم برورسانی شده به آدرس وب سایت ذیل مراجعه فرمائید:

www.mimt.gov.ir/tavanmandi

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات