استاندار خوزستان در جمع خبرنگاران در مراسم روز هوای پاک-  وضعیت روزهای پاک و سالم در استان خوزستان را بیشتر از سال های گذشته اعلام نمود
   
   تعداد روزهای پاک و سالم در سال اخیر نسبت به سالهای گذشته در خوزستان بیشتر شده است

استاندار خوزستان در جمع خبرنگاران در مراسم روز هوای پاک- وضعیت روزهای پاک و سالم در استان خوزستان را بیشتر از سال های گذشته اعلام نمود تعداد روزهای پاک و سالم در سال اخیر نسبت به سالهای گذشته در خوزستان بیشتر شده است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات