آگهی مناقصه عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۱۷مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر میانه تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه  باشرح خدمات تعیین شده را ازطریق مناقصه عمومی به خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه حمل ونقل وترافیک صلاحیت دار  با برآورد  اولیه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده ورعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه ۹۷/۱۱/۰۹ می باشد.

شرایط عمومی مناقصه مرحله اول

شهرداری میانه درنظر دارد برابر بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۱۷مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر میانه وبرابرماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه باشرح خدمات تعیین شده را ازطریق مناقصه عمومی به خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه حمل ونقل وترافیک صلاحیت دار با برآورد اولیه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشرایط ذیل واگذار نماید

 • ۱-شرکت کنندگان بایستی ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه را معادل ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه عمومی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا نقدا به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۸۷۷۰۰۳ شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه امام واریز و فیش مربوطه رابه همراه قیمت پیشنهادی راتاپایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۱/۰۹ به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

۲-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

۳-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

۴-پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۴:۳۰ روزچهار شنبه  مورخه ۹۷/۱۱/۱۰ درمحل ساختمان مرکزی باحضور مسئولین ذیربط بررسی وبرنده اعلام خواهدشدکه حضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی پیشنهادات آزاداست.

۵-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول ازعقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقرارداد بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت.بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

۶-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی

۷-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه  میباشد

۸--شرکت کنندگان در این مناقصه عمومی الزاما موظف به تکمیل فرم پیشنهاد قیمت و ارائه مدارک در پاکتهای الف ،ب،ج بشرح ذیل می باشند:

پاکت الف:

شامل ضمانتنامه بانکی معتبر ویا فیش بانکی مربوط به سپرده شرکت در مناقصه عمومی.

توجه: چنانچه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی کمتر از مبلغ مندرج در بند ۲  باشد به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاکت ب:

 1. اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت و مدارک مربوط به صلاحیت شرکت.
 2. برگه های مربوط به شرایط عمومی مناقصه ( همین برگه ها ) پیوستی ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان امضاء.
 3. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.
 4. سوابق و رزمه کاری.

پاکت ج:

فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده و ممهور به مهر شرکت و تایید صاحبان امضاء.

۹- کلیه کسورات قانونی مربوط به عهده پیمانکار میباشد. و در صورت ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانکار ، مبلغ آن از طرف شهرداری به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۱۰-عقد قرارداد با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها  خواهد بود.

۱۱- چنانچه برنده مناقصه حداکثر تا ۷ روز از ابلاغ قانونی جهت عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه ایشان بنفع شهرداری میانه ضبط و قرارداد با نفر دوم عقد خواهد شد.

۱۲- به استناد آیین نامه مالی شهرداریها برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بایستی  ۱۰ درصد مبلغ پیمان را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات بصورت فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری میانه ارائه نماید.

شرح موضوع قرارداد

مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر میانه شامل :

 1. مطالعات ساماندهی بافت مرکزی
 2. اصلاح هندسی شبکه معابر و تقاطع‏ها و بازنگری طرح ایمن سازی بلوار زینبیه
 3. مطالعات بازنگری طراحی و جانمایی علائم افقی و عمودی
 4. مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی

شرح خدمات

۱- مطالعات بافت قدیمی ( مرکزی ) شهر

هدف : هدف اصلی از انجام این مطالعات ، « ساماندهی حمل و نقل و ترافیک بافت قدیمی و محدوده مرکزی شهر » است که به منظور بهبود وضعیت حرکت وسایل نقلیه خصوصا"   وسایل نقلیه همگانی و عابرین پیاده ، کاهش حجم ترافیک ، و کاهش مصرف سوخت  در محدوده فوق الذکر انجام می گیرد .

این مطالعات حداکثر در مدت یکسال با تکیه برنتایج مطالعات پیپشین  و توجه به طرحهای موجود(از جمله طرحهای جامع ، تفصیلی ، هادی  و سایر طرحهای مطالعاتی که از طرف کارفرما در اختیار مشاور قرارمی  گیرد) برای افق زمانی پنج ساله انجام می شود .

به منظور انجام مطالعات فوق الذکر ، لازم است فعالیتهای زیر انجام شود .

الف شناسایی وضع موجود

الف- ۱ - تعیین محدوده مورد مطالعه

محدوده مرکزی ( بافت قدیمی ) شهر به پیشنهاد کارفرما و تایید مشاور   تعیین می گردد . باید توجه داشت که ممکن است شهرها براساس ساختار شکل گرفته، چند مرکزی بوده و یا ساختار دیگری داشته باشند، که در این صورت ممکن است ، چند محدوده قابل تعریف باشد .

الف ۲- گردآوری اطلاعات مورد نیاز در محدوده یا محدوده های مورد مطالعه

الف– ۲-۱-  نقشه ها شامل نقشه شبکه معابروضع موجود و طرح تفصیلی، نقشه کاربری های عمده،   مصوبات کمیسیون ماده پنج وسایر نقشه هایی که از طرف شهرداری در اختیار مشاور قرار می گیرد .

الف–۲-۲-   تعیین شبکه معابر اصلی و مهم به پیشنهاد مشاور و با تائید کمیته فنی و  بازنگری .

لف –۲-۳-  ویژگیهای فیزیکی شبکه معابر اصلی و تقاطعهای مهم ( مقطع عرضی)  .

الف- ۲-۴-  آمار  حجم وسایل نقلیه وعابرین پیاده در شبکه معابر اصلی در ساعات اوج تردد .

الف –۲-۵- آمار حجم حرکتهای گردشی در تقاطعهای مهم به همراه حجم عابر پیاده و زمانبندی چراغهای راهنمایی درساعات اوج تردد  .

الف –۲-۷- اطلاعات مربوط به منابع مالی و هزینه هایی که به طور سالانه در ۵ سال گذشته ، در اختیار شهرداری، راهنمایی و رانندگی و سایر ارگانهای ذیربط  بوده و صرف بهبود عبور و مرور در شهرشده است .

الف – ۲-۸-  اطلاعات مربوط به تسهیلات و تجهیزات حمل و نقل درون شهری ( شامل چراغهای راهنما، تابلوهای راهنما، خط کشی ها ، پارکینگهای حاشیه ا ی ،   پایانه ها، ایستگاههای اتوبوس ، مینی بوس، تاکسی وایستگاههای موتور و دوچرخه) .

الف – ۲- ۹- آمار  پارکینگهای حاشیه ا ی در ساعات اوج و غیراوج در معابر اصلی و مهم .

ب بررسی وتحلیل اطلاعات وضع موجود

ب –۱-  تشکیل بانکهای اطلاعاتی آمارهای برداشت شده از جریان تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده  در معابر مهم درساعت های اوج .

ب-۲- شبیه سازی شبکه معابر محدوده مورد مطالعه

ب-۳- کالیبره نمودن شبکه

ب – ۴- ارایه سناریوهای مختلف برای شبکه و تحلیل آنها

ب-۵- بررسی وضعیت پارکینگ ودسترسی به کاربری های عمده جاذب سفر

ب –۶- ارائه گزارش و نقشه های مربوط ، به کارفرما .

پ تعیین مشکلات

پ –۱-  تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در معابر اصلی و تقاطعهای مهم با دو دیدگاه مختلف ، شامل تامین ایمنی عابرین پیاده و تامین حرکتهای گردشی روان تر با تداخل کمتر برای وسیله نقلیه .

پ –۲ – دسترسی کاربری های عمده جاذب سفر وپارکینگ در محدوده مورد مطالعه .

پ –۳-  ارائه گزارش و نقشه های مربوط ، به کارفرما .

ت ارائه گزینه های ساماندهی

این گزینه ها باید با تمرکز بر روی مشکلات اولویت بندی شده و محدودیت بودجه ارائه گردد که شامل چند محور اصلی است :

ت – ۱- گزینه های مربوط به شبکه معابر ( اصلاح جهت حرکت در شبکه معابر، پیشنهاد پیاده راه، بهسازی پیاده روها،  اصلاح هندسی تقاطع ها و معابر، بهبود وضع خط کشی معابر و خط کشی مخصوص عابر پیاده ، تکمیل و توزیع تجهیزات کنترل ترافیک ، چراغهای راهنمایی ، علائم وتابلوهای راهنمایی ، پیشنهاد روگذر یا زیر گذر   عابر پیاده و بطور کلی تسهیل و ایمن سازی عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین پیاده ).

ت –۲- گزینه های مربوط به کاربری زمین (ارائه پیشنهاد به منظور  تجدید نظر در قرار گیری کاربریهای عمده جاذب سفر و ارائه توصیه به کارفرما برای جابجایی احتمالی کاربریها، جلوگیری از توسعه یا افزایش تراکم کاربریها با توجه به طرحهای تفصیلی ، مصوبات کمیسیون ماده پنج و طرحهای اجرایی و سایر طرحهایی که از طرف کارفرما در اختیار مشاور قرارمی گیرد).

ت –۳- گزینه های مدیریتی ( اعمال محدودیتهای توقف(استفاده از پارکومتر یا کارت پارک  و حذف پارکینگهای حاشیه ا ی در معابر مشکل دار)، مدیریت شبکه برای استفاده مخصوص عابرین پیاده و دوچرخه.

ت – ۴- ارائه گزارش های نهایی و نقشه ها ، به کارفرما.

۲- اصلاح هندسی شبکه معابر و تقاطع‏ها و بازنگری طرح ایمن سازی بلوار زینبیه

( انجام مطالعات مرحله اول و دوم  تقاطعها و میادین)

الف) انجام مطالعات مرحله اول و دوم برای ۶ تقاطع (یا میدان) که از طرف کارفرما  معرفی می‌شود

ب) بازنگری طرح ایمن سازی بلوار زینبییه و نیاز سنجی ایجاد پل غیر همسطح دربلوار زینبییه ورودی شهرک اندیشه

مطالعات شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱- انجام مطالعات مرحله اول

۱-۱- کسب اطلاعات مربوط به وضع موجود

نقشه‌ها و مدارکی که در پی تقاضای این مهندسین مشاور، توسط عوامل کارفرما تهیه می‏شوند، شامل فایلهای نقشه برداری، و اطلاعات مورد نیاز از شبکه راه‌های موجود، تاسیسات منطقه و آمار ترافیک. درصورتی که فایل‌های نقشه‌برداری به‌هر دلیلی توسط کارفرما تهیه نشود، این فایل‌ها توسط مشاور تهیه خواهد شد.

۱-۲- آگاهی‌های حاصل از مطالعات محلی

بررسی‌های محلی به منظور انطباق اطلاعات اخذ شده از مدارک و نقشه‌های موجود با شرایط محل و همچنین اخذ آگاهی‌های جدید تکمیل‌کننده اطلاعات مزبور.

۱-۳- رفت‌و‌آمد و حمل‌ونقل

به منظور اطلاع از چگونگی ترافیک تقاطع ، از اطلاعات موجود و همچنین آمار تهیه شده از جانب عوامل این مشاور در میدان، استفاده خواهد گردید و سپس، تحلیل‌های لازم جهت تعیین ظرفیت و ابعاد و دیگر مشخصات مورد نیاز انجام خواهد گرفت.

۱-۵- طرح گزینه‌ها و مقایسه بین آنها

در طراحی گزینه‌ها، سعی خواهد شد تمامی حالت‌های ممکن که حائز شرایط قابل قبول جهت تامین حرکات مورد نیاز تقاطع یا میدان باشند، مدنظر قرار گیرند و سپس بین آنها گرینه‏ای که دارای بالاترین ویژگی‌های مثبت و کم‌ترین مشخصه منفی باشد، در حالت بهینه انتخاب و به عنوان گزینه برتر توصیه خواهد گردید.

۲-  انجام مرحله دوم مطالعات

در پی انجام مطالعات مرحله اول میدان و ارسال گزارش مربوطه از جانب مشاور، تصویب مرحله اول و ابلاغ شروع مرحله دوم مطالعات توسط کارفرما، مراحل بعدی به شرح زیر دنبال خواهند شد.

انجام مراحل بعدی مطالعات، منوط به اعمال برخی همکاری‌ها از جانب کارفرما و ارائه تعدادی خدمات توسط مشاور است که موضوع ردیف‌های زیر را شامل می‌شوند.

تسهیلات ایجادشدنی از سوی کارفرما

تایید و انتخاب یکی از گزینه‏های ارائه شده در مرحله اول مطالعات.

خدمات ارائه‌شدنی از جانب مشاور: مهندس مشاور مطالعه‌کننده پروژه، موظف به ارائه خدماتی به شرح زیر و به منظور تکمیل مطالعات تقاطع می‌باشد.

۲-۱- تهیه پلان عوارض و مستحدثات موجود، در محدوده گزینه مصوب میدان، با مقیاس   (۱:۵۰۰).

۲-۲- تهیه پلان طرح هندسی قبل از میخکوبی ارتباطات میدان، ارائه آن به کارفرما و اخذ تاییدیه وی به منظور تثبیت هندسه تقاطع.

۲-۴- انجام بررسی‌های محلی به منظور تکمیل اطلاعات موردنیاز مرحله دوم پروژه.

۲-۵- تهیه نقشه‌های اجرایی ارتباطات میدان.

۲-۸- تهیه گزارش مطالعات مرحله دوم مجموعه تقاطع.

۲-۹- تکمیل نقشه‌ها و مدارک مطالعات مرحله دوم مجموعه میدان و ارسال آنها به کارفرما.

۳ - شرح خدمات بخش ایمنی

(بازنگری طراحی و جانمایی علایم افقی و عمودی)

 • ۱) انجام بازدیدهای اولیه از شبکه معابر
 • ۲) تعیین و تصویب معابر و تقاطع‌های مورد نظر برای مطالعه ( با هماهنگی کارفرما)
 • ۳) تعیین سرعت مجاز در معابر مورد مطالعه
 • ۴) برداشت مشخصات شبکه

۱-۴) مقاطع عرضی محورها

۲-۴) مشخصات تقاطع‌ها (کروکی رقومی تقاطع‌ها)

 • ۵)تعیین کاربری‌های عمده جاذب سفر
 • ۶) شناسایی بازدیدهای اولیه و برداشت وضعیت موجود محور و تعیین موقعیت مکانی و کیلومتر هر یک از موارد ذیل:
 • ۱-۶) برداشت اطلاعات مربوط به وضعیت موجود علائم عمودی راهنمایی ورانندگی
 • ۲-۶) برداشت اطلاعات مربوط به تابلوهای راهنمای مسیر
 • ۳-۶) برداشت اطلاعات مربوط به وضعیت موجود علائم افقی شامل خط کشی و چشم گربه‌ایها؛ خط نوشته‌ها، مسیر‌نما.
 • ۴-۶) برداشت اطلاعات مربوط به خط کشی عابرین پیاده
 • ۵-۶) برداشت اطلاعات مربوط به محل عبور عابرین پیاده و کاربری‌های مهم مرتبط مانند مدارس و بیمارستانها
 • ۶-۶) تهیه عکس و فیلم از نقاط حساس و با اهمیت ترافیکی
 • ۷) ارائه طرح پیشنهادی
 • ۱-۷) ارائه طرح برای علائم عمودی راهنمایی‌و‌رانندگی
 • ۲-۷) ارائه نقشه های اجرایی تابلوهای راهنمای مسیر شامل مکانیابی و طراحی تابلوها

۳-۷) ارائه طرح برای علائم افقی(شامل انواع خط کشی، خط نوشته، مسیر نما و بازتاب های چشم گربه‌ای)

 • ۴-۷) ارائه طرح محل عبور عابرین پیاده برای تمام مکانهای مورد نیاز در شبکه
 • ۵-۷) برآورد هزینه طرح‌های ارائه شده
 • ۱-۵-۷) طراحی سازه‌های تابلوهای اطلاعاتی
 • ۲-۵-۷) محاسبه هزینه سازه‌های تابلوهای اطلاعاتی
 • ۳-۵-۷) محاسبه هزینه مصالح مورد نیاز
 • ۴-۵-۷) محاسبه هزینه اجرا

۴) مطالعات ساماندهی حمل ونقل همگانی

 • ۱-۴) شناسایی خطوط فعلی حمل ونقل همگانی و اخذ اطلاعات آنها
 • ۲-۴) بررسی مشکلات خطوط موجود
 • ۳-۴) برداشت آمار مسافرین خطوط موجود
 • ۴-۴) بررسی وضعیت فعلی ایستگاههای خطوط موجود
 • ۵-۴) ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت ساماندهی حمل و نقل همگانی
 • ۶-۴) ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت ساماندهی ایستگاهها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

منبع خبر

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

  نظرات