آگهی مناقصه(مرحله دوم) نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

آگهی مناقصه(مرحله دوم) نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

monaghese salon۱

شهرداری طبس درنظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره ۱۲۰ شورای محترم اسلامی شهر ، و صورتجلسه کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری به شماره ۲۳۵۰۹/۹۷ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرطبس گلشن ، را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:

لذا واجدین شرایط شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط مناقصه به سایت شهرداری به آدرس www.tabas.ir و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۰۹۰۸ تماس حاصل فرمایند.

دانلود اسناد شرکت در مناقصه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

منبع خبر

شهرداری طبس  مسینا

شهرداری طبس مسینا

شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

    نظرات