مدیرعامل شرکت آبفار در جلسه گردهمایی مدیران بر افزایش نظارت بر کار پیمانکاران تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آبفار در جلسه گردهمایی مدیران بر افزایش نظارت بر کار پیمانکاران تاکید کرد.

مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در جلسه گردهمایی مدیران این شرکت گفت : با افزایش نظارت بر کار پیمانکاران در بخش نگهداری و امور مشترکین بسیاری از مشکلات این دو حوزه برطرف می شود.

به گزارش شرکت آبفار مرکزی در این جلسه که در روز دوشنبه اول بهمن ماه سال جاری برگزار شد ، مدیران و کارشناسان ، در آزمون قرارداد بهره برداری شرکت کردند.

مهندس عرفانی نسب هدف برگزاری این آزمون را  افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان از قرارداد بهره برداری هدف بیان کرد و گفت : قرارداد منعقده با پیمانکاران حوزه بهره برداری ، بسیار دقیق تنظیم شده و باید بر اجرای کامل این قرار داد نظارت بیشتری انجام شود و این مستلزم اشرافیت کامل مدیران و کارشناسان به این قرار داد می باشد.

مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در جلسه گردهمایی مدیران این شرکت گفت : با افزایش نظارت بر کار پیمانکاران در بخش نگهداری و امور مشترکین بسیاری از مشکلات این دو حوزه برطرف می شود.

به گزارش شرکت آبفار مرکزی در این جلسه که در روز دوشنبه اول بهمن ماه سال جاری برگزار شد ، مدیران و کارشناسان ، در آزمون قرارداد بهره برداری شرکت کردند.

مهندس عرفانی نسب هدف برگزاری این آزمون را  افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان از قرارداد بهره برداری هدف بیان کرد و گفت : قرارداد منعقده با پیمانکاران حوزه بهره برداری ، بسیار دقیق تنظیم شده و باید بر اجرای کامل این قرار داد نظارت بیشتری انجام شود و این مستلزم اشرافیت کامل مدیران و کارشناسان به این قرار داد می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات