نامه در خصوص جمع آوری نظرات در خصوص پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی سازی)#

کمیته تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی)، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دریافت نظرات و بازخوردها در خصوص ویرایش موجود مبحث مذکور، اقدام به تهیه پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث نموده است. نسخه ای از پیش نویس مذکور در وب سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir  برای نظرخواهی قرار داده شده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی و نظرات حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ به این دفتر ارسال گردد.

محمدتقی احمدی

رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات