بازدید مهندس حقیقی استاندار محترم زنجان از پروژه کمربندی قیدار با حضور مسئولین استانی و شهرستان خداب...