دریافت لوح صنعت سبز توسط ۱۵ واحد صنعتی خدماتی استان خوزستان در بیستمین جشنواره ملی صنعت سبزکشور
   
   استان خوزستان استان برتر دربیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور

دریافت لوح صنعت سبز توسط ۱۵ واحد صنعتی خدماتی استان خوزستان در بیستمین جشنواره ملی صنعت سبزکشور استان خوزستان استان برتر دربیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات