مطالعات فاز دوم شبکه اصلی پایاب سد هواسان و مطالعات فاز اول...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، مهندسین مشاور مهاب قدس و اعضای کمیته فنی، مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و مدیران پروژه مهندسین مهاب قدس برگزار گردید مطالعات فاز دوم شبکه اصلی پایاب سد هواسان به تصویب رسید.

در این جلسه نخست مدیر دفتر فنی به ارایه ای از سوابق طرح و وضعیت مطالعات انجام شده پرداخت و برای تشریح بیشتر وضعیت مطالعات از مهندسین مشاور مهاب قدس برای ارایه توضیحات دعوت نمود. مدیر پروژه مهندسین مشاور مهاب قدس با ارایه سیمای طرح فاز دوم شبکه هواسان به بیان اصلی ترین مباحث فنی در این طرح پرداخت. در ادامه ابهامات و پرسشهای اعضای کمیته فنی و موقعیت قرارگیری کنتورهای حجمی تحویل آب، در راستای سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو به بحث و بررسی گذاشته شد. در ادامه جلسه با توافق اعضای کمیته فنی کلیات فاز دوم طرح شبکه اصلی پایاب سد هواسان به تصویب رسید.

در ادامه جلسه مطالعات فاز اول سامانه انتقال آب از سد هواسان به دشت سرقلعه نیز توسط مدیر طرح تشریح گردید. مباحثی همچون ابعاد تونل انتقال، شرایط زمین شناسی، شیوه انتقال لوله، شرایط مهندسی و مکانیک سنگ به بحث و بررسی گذاشته شد و پاسخهای لازم توسط کارشناسان هر بخش ارایه گردید.  در ادامه مقرر گردید سناریوی پیشنهادی کارفرما برای تعیین بهترین گزینه انتقال از طریق لوله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به صورت مکتوب به دفتر فنی شرکت ارایه گردد. در این جلسه کلیات انتقال آب از طریق تونل به دشت سرقلعه مورد تصویب اعضا قرار گرفت. سخنان مدیرعامل شرکت در خصوص اشاره به جایگاه کارفرمایی در تعامل فنی با مهندسین مشاور و تاکید بر لزوم رعایت نکات فنی برای اجرای طرحهای انتقال آب و توجه کافی به وضعیت و شرایط محلی  پایان بخش جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات