رفتار و دیدگاه فردی باید به دیدگاه سازمانی و کار تیمی تبدیل گردد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه :در هفتمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت که با حضور مدیرعامل، معاونین شرکت، مدیرحراست، مدیر دفترحقوقی و مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب و جمعی از کارشناسان مرتبط برگزارگردید بر تغییر رفتار و نگرش متکی به فرد به نگاه سازمانی تاکید گردید.

دراین جلسه نخست مومنه معاون برنامه ریزی شرکت با تبریک چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، تحول اداری را مستلزم فعالیتی همه جانبه و تغییرنگاههای فردی به دیدگاههای سازمانی وگروهی دانست. مومنه با اشاره به اینکه باور به کار وتغییر است که میتواند سازو کار هماهنگی و ارتباط سازمانی را تقویت کند اظهار امیدواری کرد که جلسات تحول اداری بتواند منجر به تغییر و بهبود مستمر سیستمی گردد.

در ادامه جلسه شیخی فر مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت در قالب گزارشی اجمالی به تشریح مسایل و مشکلات حوزه های مختلف و به ویژه وضعیت کاربری سامانه های اطلاعاتی مختلفی همچون ساماب، GIS و... پرداخت. در ادامه هریک از همکاران و اعضای جلسه با ارائه نظرات خود موارد و مسایل مدنظر در راستای بهبود امور سازمانی را خاطر نشان ساختند.

در ادامه درویشی با اشاره به  عدم تناسب کار و فعالیت افراد، باورمندی به مشارکت و درگیر شدن همکاران در امورات جاری و کارشناسی را زیرساخت همه ارکان توسعه و تحول اداری دانست. وی با اشاره به لزوم اعتقاد و التزام عملیاتی همکاران به اسناد بالادستی، ماموریتها و رسالتهای سازمانی، پایبندی همه همکاران به خطوط مشی شرکت و فعالیتهایی که باید در راستای تحول اداری به کار بسته شود را جزو اولویتهای فوری شرکت دانست. درویشی با اشاره به نبود ارتباط دوطرفه بین سیستم و منابع انسانی از الزام ورود بی قید و شرط همه همکاران به عرصه فعالیت و پویایی سازمانی سخن گفت. مدیرعامل شرکت با اشاره به ضروریتهایی که براساس دستورالعملها باید انجام شود اعتبار و شان شرکت را مهمتر از رویکردهای شخصی دانست. وی با تاکید بر ضرورت انسجام سازمانی، وفاداری به رسالتهای سازمانی را اجتناب ناپذیر قلمداد کرد. درویشی با تاکید مجدد برسند توسعه ابلاغی مدیریت سازمانی، از واپایی جدی منابع انسانی بر اساس نظامی که مبتنی بر توان، تجارب، پویایی وهدفمندی باشد خبر داد. درویشی با اشاره به شفاف سازی در شرکت، ضمن پایبندی بر شفافیت درهمه ارکان اعم از  ساختار فیزیکی ومنابع انسانی، تکرار مکررات را صرفاً اتلاف وقت وهزینه دانست و بر بسیج توان فکری وعملیاتی شرکت برای بهبود مستمر تاکید نمود.

مدیرعامل شرکت با اشاره به هنر استفاده از همه ارکان سازمان و درگیر کردن اجزای سیستم در تحرک سازمانی، ارائه خوب فعالیتها را نشانه هوشمندی و اهمیت به کار دانست و انتشار خبرنامه داخلی را رویکردی مناسب برای بازتاب فعالیتهای ارزشمند شرکت به همکاران وجامعه بهره بردار و ذی ربط در استان دانست و بر مشارکت همه همکاران در انعکاس فعالیتهای جدی معاونتها، دفاتر وگروهها تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات