جزئیات زمین‌لرزه ۴.۱ گیوی در استان اردبیل

علی بیت اللهی  در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی جزئیات زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری، ۱۱ بهمن ماه در گیوی استان اردبیل را تشریح کرد و گفت: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ در استان اردبیل و در حوالی شهر گیوی در تاریخ ۱۱-۱۱-۱۳۹۷ در ساعت ۱۳:۰۱ رخ داد. مختصات کانونی این زمین لرزه طول جغرافیایی۴۸.۳۴۵ ، عرض جغرافیائی ۳۷و۶۸۳ و عمق ۱۰ کیلومتر است. رومرکز زلزله در یک کیلومتری گیوی (استان اردبیل) و ۱۷ کیلومتری خلخال است.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: دو پس‌لرزه با بزرگای ۲.۵ (ساعت ۱۴:۵۸) و ۳.۲ ( ۱۱ بهمن ماه ساعت ۲۰:۰۷:۱۸) همراه بوده است. پس از زمین لرزه ۴.۵ اسالم در ساحل غربی دریای مازندران که در حوالی اسالم در تاریخ ۵-۱۱-۱۳۹۷ در ساعت ۱۷:۱۷:۰۵  و در مختصات مکانی طول جغرافیایی: ۴۸.۹۸ و عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۲ و و عمق ۱۰ کیلومتر رخ داد، می‌توان گفت فعالیت لرزه ای در شمالغرب و غرب البرز فزونتر شده است(شکل ۲).

در شکل ۲ موقعیت گسل های اصلی منطقه و رومرکز زلزله ۴.۱ گیوی نشان داده شده است.

به گفته بیت اللهی، رومرکز زلزله در راستای گسله ماسوله قرار گرفته که محتملا گسل مسبب زمین لرزه باشد. همچنین از سوی شمال خاوری و از مجاورت هیر اردبیل، امتداد گسله سنگاور به رومرکز زلزله ۴.۱ گیوی نزدیک می‌شود که احتمالا گستره مجاورت دو گسل زمین لرزه‌ای ماسوله و سنگاور، تشکیل گره تکتونیکی فعالی را در این منطقه داده است و موجب رخداد زمین‌لرزه‌های متعددی است.

بنا بر این گزارش، در شکل ۳ رومرکز زلزله های ۱۲ سال اخیر چهارگوش ۲ درجه در دو درجه به مرکزیت رومرکز زلزله ۴.۱ گیوی نشان داده شده است.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که فاصله ۶۵ کیلومتری بین دو رومرکز زلزله‌های اسالم با بزرگی ۴.۵ و گیوی با بزرگی ۴.۱ نیز از نظر لرزه خیزی فعال است و شاید گسلی شناسائی نشده با راستای شرقی – غربی در وسط دو نقطه رومرکزی زلزله قرار گرفته باشد. در هر حال همانگونه که در شکل ۳ نیز نشان داده شده است محل کانونی زلزله ۴.۱ گیوی، که زون مجاورت دو گسله ماسوله و سنگاور است، به دلیل تشکیل گره تکتونیکی فعال بوده و زمین لرزه های متعددی در طول ۱۲ سال اخیر در این ناحیه رخ داده است.

بیت اللهی هشدار داد: باید توجه شود که سمت جنوبی استان اردبیل در نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله آئین نامه ۲۸۰۰ در زون با خطر بسیار بالا قرار می گیرد، رومرکز زلزله ۴.۱ گیوی نیز در حدفاصل دو پهنه خطر بالا و بسیار بالا قرار گرفته است.