عملیات برف روبی پیاده رو ها و معابر سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان

عملیات برف روبی و پیاده رو ها و معابر سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان