حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

حضور شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر در یادواره شهدای محله ی علی اباد کتول و تقدیر از خانواده معظم شهید دو عضو شورای شهر مهندس مهدی شکی و حاج ابراهیم علی ابادی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات