افتتاح اولین مرکز معاینه فنی خودروی سبک در شهرستان خوسف

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات