شهر کرمانشاه به جمع کلانشهرهای کشور پیوست

شهر کرمانشاه به جمع کلانشهرهای کشور پیوست

وز ی ر کشور در ابلاغ ی ه ا ی به استاندار کرمانشاه، از تع یی ن شهر کرمانشاه به عنوان کلانشهر خبر داد.

به گزارش پا ی گاه اطلاع رسان ی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در این ابلاغ ی ه با اشاره به آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵ ناظر بر جمع ی ت ۹۴۶ هزار و ۶۵۱ نفر ی شهر کرمانشاه و با توجه به آخر ی ن برآورد جمع ی ت در شهر مذکور توسط سازمان مد ی ر ی ت و برنامه ر ی ز ی استان کرمانشاه در د ی ماه سال جار ی و گزارش جمع ی ت ی ک م ی ل ی ون و هفت هزار و ۱۸ نفر ی ا ی ن شهر، اعلام کرد: شهر کرمانشاه در زمره کلانشهرها ی کشور قرارگرفته است.

گفتن ی است بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تار ی خ ۳۱-۱-۱۳۸۸ با موضوع تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص‌های آن، در صورتی که جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری، یک میلیون نفر و یا بیشتر باشد، مجموعه شهری مذکور منطقه کلانشهری نامیده می‌شود. همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، درصورتی که جمعیت شهر، ‌یک میلیون نفر و یا بیشتر باشد شهرمذکورکلان شهر نامیده می‌شود.

شا ی ان دکر است، پ ی ش از ا ی ن هشت شهر تهران، مشهد، ش ی راز، اصفهان، تبر ی ز، کرج، قم و اهواز به عنوان کلانشهر شناخته م ی شدند که با تع یی ن کرمانشاه به عنوان کلانشهر، تعداد کلانشهرها ی کشور، به نه شهر رس ی د.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات