شهردار ارومیه بودجه پیشنهادی دوازده هزار و هفتصد میلیارد ریال سال ۱۳۹۸ شهرداری را تقدیم شورای اسلامی شهر کرد.

شهردار ارومیه بودجه پیشنهادی دوازده هزار و هفتصد میلیارد ریال سال ۱۳۹۸ شهرداری را تقدیم شورای اسلامی شهر کرد.

شهردار ارومیه بودجه پیشنهادی دوازده هزار و هفتصد میلیارد ریال سال ۱۳۹۸ شهرداری را تقدیم شورای اسلامی شهر کرد.
عصر دیروز محمد حضرت پور شهردار ارومیه با حضور در  جلسه صحن شورای اسلامی شهر ارومیه بودجه پیشنهادی ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۸ شهرداری را تقدیم شورای اسلامی شهر کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه ، دومین بودجه شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در دولت دوازدهم و دوره پنجم شورای اسلامی شهر ارومیه با رقمی بالغ بر دوازده هزار و هفتصد میلیارد ریال با پیام ارتقاء ارزش زندگی در بافت فرسوده و مرکزی با محوریت توسعه پایدار و زیست پذیری شهری با رویکرد مشارکتی شهروندان و مسئولیت پذیری و پاسخگویی همکاران و تقویت انضباط مالی تقدیم شورای اسلامی شهر ارومیه شد.
۵۰ درصد از کل بودجه نقدی ، ۵۰ درصد آن غیر نقدی و ۲۵ درصد جاری و ۷۵ درصد عمرانی می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

    منبع خبر

    شورای شهر ارومیه

    شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

      نظرات