جلسه HSE در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی برگزار شد.

جلسه HSE در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام آبفا ، نظر به اهمیت سندیت گزارش جامع حوزه ریسک عملیات ساختمانی ، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی با میزبانی و دعوت از اعضای گروه هم اندیشی بخش آبفای منطقه ۳ کشوری شامل مدیران و کارشناسان شرکت های آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ، اردبیل و زنجان نسبت به برگزاری هم اندیشی و جلسه نهایی گزارش جامع حوزه ریسک عملیات ساختمانی اقدام نمود.

در این راستا ابتدا اعضای گروه مذکوربا جناب آقای مهندس اسکندرپورمعاون محترم برنامه ریزی و منابع انسانی دیدار نمودند و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند .

دراین جلسه  ابتدا مهندس نصیرپور دبیر حوزه ریسک عملیات ساختمانی منطقه ۳ کشوری ( (EHSS توضیحاتی  درمورد اقدامات انجام یافته این منطقه  به حضار ارائه نمودند .

مهندس اسکندرپور معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه با بیان اینکه  ریسک اثر عدم قطعیت بر روی یک نتیجه مورد نظر را تعرف میکند گفت : سیستم برای دستیابی به مدیریت کیفیت اثر بخش لازم است در کلیه بخش های مهم این شرکت اعم از تصفیه خانه ها شبکه های فاضلاب و خطوط انتقال و اثرات ناخواسته و بهبود مستمر می بایست ریسک های هر فعالیت که در نتیجه و عملکرد نهایی شرکت موثر است شناسایی و اقدامات اصلاحی صورت پذیرد  .

مهندس اسکندر پور در ادامه درمورد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست ( ( HSE-MS ،مزایا ، الزامات وگام های مدل این سیستم اشاره کرد و افزودند :  ازجمله برنامه ریزی ،تعیین صلاحیت اولیه ، انتخاب پیمانکار،تجهیز کارگاه ،اجرا ،برچیدن کارگاه و ارزیابی نهایی و اهمیت موضوع ایمنی و سلامت در بین همکاران شرکت و پرسنل پیمانکاران یکی از مهم ترین کارهاست  و به حداقل رساندن حوادث احتمالی ناشی از کار و لزوم توجه جدی به این مقوله و ایجاد سازو کارهای ضروری برای ایجاد فضای ایمن در کارهای اجرایی شرکت باید در اولویت کارها قرار گیرد .

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای شهری استان HSE را یک علم دانست و افزود : درک و مفهوم و ضرورت HSE باید به فرهنگ تبدیل گردد .

مهندس اسکندرپور خاطرنشان ساخت : خوشبختانه استارت HSE در شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی زده شده است و باید در هر پروژه های مشاور محترم پروژه مطالعاتی و پیمانکار محترم اجرایی نماید.

در پایان  جلسه اختصاصی بررسی نهایی گزارش جامع حوزه ریسک عملیاتی ساختمانها در سالن آموزش شرکت تشکیل و گزارش نهایی جامع حوزه ریسک عملیات ساختمانی تهیه و مقرر گردید پس از اصلاحات مطرح شده در جلسه به شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور جهت تائید نهایی ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات